นางปวีณา หงสกุล

ประธาน "มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี"

(องค์กรสาธารณประโยชน์)

ประวัติการทำงานและประสบการณ์การเมือง

พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี

พ.ศ. 2518-2528 ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว

พ.ศ. 2529-2535 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โรงแรม โซฟิเทล หัวหิน

พ.ศ. 2531-2549 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 6 สมัย

พ.ศ. 2535-2536 ประธานชมรมรัฐสภาสตรีไทยคนแรก (ประธานชมรม ส.ส. หญิง-วุฒิสภาหญิง)

พ.ศ. 2538-2539 เลขาธิการรองนายกรัฐมนตรี (สมัคร สุนทรเวช ) ฝ่ายการเมือง (กำกับดูแลกระทรวงคมนาคม)

พ.ศ. 2539 รองหัวหน้าพรรคประชากรไทย และโฆษกพรรคประชากรไทย (วันที่ 9 กรกฎาคม 2539)

พ.ศ. 2538-2540 ประธานคณะกรรมการเร่งรัดและประสานการปฏิบัติงานเยาวชนสตรีภาครัฐและเอกชนสำนักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2539-2541 ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ. 2541 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (วันที่ 5 ตุลาคม 2541)

พ.ศ. 2541 รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2542 สภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ. 2542-2543 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (กำกับดูแลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วันที่ 9 กรกฎาคม 2542)

พ.ศ. 2542-2543 ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2543 รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา (วันที่ 5 เมษายน 2543)

พ.ศ. 2546-2547 เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา

พ.ศ. 2546 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ)

พ.ศ. 2547 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ)

พ.ศ. 2548 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ)

พ.ศ. 2556 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประวัติการศึกษา

 • สำเร็จปริญญาโท 2 สถาบัน คือ

- สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • สำเร็จปริญญาตรี 2 สถาบัน คือ

- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- สำเร็จการศึกษา Bachelor of Commerce Bliss College เมืองโคลัมบัส มลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา

 • สำเร็จการศึกษาโรงเรียนเคนยอน เร เมธอดิสต์ เกิร์ล สกูล ปีนัง มาเลเซีย ( Kenyon Rae Methodist Girls School )
 • สำเร็จการศึกษาโรงเรียนสตรีวรนาถ บางเขน กรุงเทพมหานคร
 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาลัยพระปกเกล้ารุ่น 1

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด

ปี พ.ศ.2542

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • มหาวชิรมงกุฎไทย (ม.ว.ม.)

ผลงานการผลักดันกฎหมาย

 • ผลักดัน พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
 • แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สถานบริการ
 • ยกร่างพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 • ผลักดัน พ.ร.บ.การค้าหญิงและเด็ก

รางวัลเกียรติยศอื่น

พ.ศ.2559 นักการเมืองหญิง ที่ "ชื่นชอบมากที่สุด" โดย สวนดุสิตโพล

พ.ศ.2558 นักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมแห่งปี โดย "อีสานโพล"

พ.ศ.2556 รับพระราชทานโล่รางวัล "มหิดลวรานุสรณ์"

พ.ศ.2556 รัฐมนตรีใหม่ที่ถูกใจประชาชนอันดับ 1 โดยสวนดุสิตโพล

พ.ศ.2554 บุคคลคุณภาพแห่งปี 2011 ด้านเด็กและเยาวชน โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

พ.ศ.2553 นักการเมืองหญิงที่สุดแห่งปีอันดับ 1 โดยสวนดุสิตโพล

พ.ศ.2550 รางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา UNESCO

พ.ศ.2550 นักการเมืองหญิงที่สุดแห่งปีอันดับ 1 โดยสวนดุสิตโพล

พ.ศ.2549 สุดยอดคนดีแห่งปี โดยรามคำแหงโพล และนักการเมืองที่สุดแห่งปี โดยสวนดุสิตโพล