ผลการดำเนินงาน

Hits: 773

สรุปสถิติมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์)

การรับเรื่องขอความช่วยเหลือและเรื่องราว ร้องทุกข์ประจำปี พ.ศ.2559

มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีก่อตั้งตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 18 และได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ มาแล้วทั้งสิ้น?113,306 ราย โดยทุกรายทางมูลนิธิปวีณาฯ ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถ

รายงานการดำเนินงานของมูลนิธิปวีณาฯ ในการช่วยเหลือสังคมเด็กและสตรีผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในรูปแบบต่างๆประจำปี พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559 มูลนิธิปวีณาฯ ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้ความช่วยเหลือทั้งสิ้น 9,157 เรื่องจำแนกเป็นปัญหาต่างๆดังนี้

 1. ข่มขืน / อนาจาร 697 ราย
 2. ล่อลวง/ค้าประเวณี/ค้ามนุษย์ 178 ราย
 3. ทารุณกรรม / ทำร้ายร่างกาย / กักขัง 967 ราย
 4. คนหาย 232 ราย
 5. เร่รอนจรจัด / พลัดหลง 94 ราย
 6. แรงงานไม่เป็นธรรม 69 ราย
 7. ปัญหาครอบครัว 1,577 ราย
 8. ขอความเป็นธรรม 361 ราย
 9. แชท / อินเตอร์เน็ต 181 ราย
 10. ขอความอนุเคราะห์ 907 ราย
 11. ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและบริการทางสาธารณสุข 113 ราย
 12. ปัญหาอื่น ๆ 1,037 ราย
 13. ปรึกษาทางโทรศัพท์ 2,933 ราย


เปรียบเทียบสถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ระหว่างปี 2559 กับ 2558

ประเภท

ปี 2559

ปี 2558

เพิ่มขึ้น/ลดลง(ราย)

เพิ่มขึ้น/?ลดลง

(%)

เฉลี่ย

รับเรื่องราวทั้งสิ้น

9,346

11,172

- 1,826

- 16.34

50?-?70 เรื่องต่อวัน

ปัญหาที่มูลนิธิปวีณาฯ ให้ความสำคัญจะเข้าช่วยเหลือทันทีคือ 1. ข่มขืนอนาจารกระทำชำเรา 2?ค้ามนุษย์ / ค้าประเวณีประมงขอทาน 3. ทารุณกรรม / ทำร้ายร่างกาย / กักขังและ 4. ปัญหาครอบครัว

?

ก. ประเภทปัญหา 3 กรณีที่มูลนิธิปวีณาฯ เข้าช่วยเหลือทันทีและเร่งด่วน

?

เปรียบเทียบสถิติสำคัญระหว่างปี 2559 กับ 2558

ประเภท

ปี 2559

ปี 2558

เพิ่มขึ้น(ราย)

เพิ่มขึ้น(%)

หมายเหตุ

1. ข่มขืน / กระทำชำเรา

697

658

39

5.93

????????? เฉลี่ยวันละ 2 ราย

????????? เหยื่ออายุน้อยสุด?1 ขวบ 5 เดือน

????????? สตรีอายุสูงสุด 78 ปี

รายละเอียดประกอบ

????????? ที่คุณเด็กถูกข่มขืนเสียชีวิตอายุเพียง 1 ขวบ 5 เดือนโดยพ่อเลี้ยง

????????? สตรีที่ถูกข่มขืนอายุสูงสุด 78 ปีโดยเพื่อนบ้าน

ประเภท

ปี 2559

ปี 2558

เพิ่มขึ้น /ลดลง (ราย)

เพิ่มขึ้น/ลดลง(%)

หมายเหตุ

2. ค้ามนุษย์/?ค้าประเวณี

178

200

- 22

- 11.00

ครอบคลุม 3 ประเภท

รายละเอียดประกอบ

????????? ประกอบด้วย?1?ล่อลวง / ค้าประเวณี?2?แรงงานเยี่ยงทาสและ?3?ขอทาน

????????? ประเทศปลายทางที่ถูกหลอกไปค้าประเวณีมาก ที่สุดคือ?1?บาห์เรน?2?เกาหลีใต้?3?มาเลเซีย

????????? ภาครัฐมีนโยบายกวาดล้างและปราบปรามอย่างต่อเนื่อง

ประเภท

ปี 2559

ปี 2558

เพิ่มขึ้น(ราย)

เพิ่มขึ้น(%)

หมายเหตุ

3. ทารุณกรรม/?ทำร้ายร่างกาย

967

727

240

33.01

เฉลี่ยวันละ 3 ราย

รายละเอียดประกอบ

????????? ที่คุณเด็กอายุน้อยตั้งขึ้นคุณสุด 2 เดือนผู้กระทำความผิดเป็นบิดาสาเหตุเพราะยา เสพติด

????????? สตรีอายุมากคุณสุด 84 ปีผู้กระทำความผิดเป็นลูกสาว

????????? สาเหตุเกิดจากเนชั่?1?ความเครียด?2?3. เมาสุราเสพยาเสพติดและ 4. หึงหวง

?

ข. ปัญหาครอบครัวที่เข้าช่วยเหลือทันทีและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งเท่าติดต่อกันต่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี

?

ประเภท

ปี 2559

ปี 2558

เพิ่มขึ้น(ราย)

เพิ่มขึ้น(%)

หมายเหตุ

4. ปัญหาครอบครัว

1,577

751

825

109.71

แนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งเท่าตัวต่อเนื่องแล้วกว่า 2 ปี

สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก

????????? ปัญหาจากยาเสพติด

????????? ปัญหาจากการฟ้องหย่า

????????? ปัญหาจากการแย่งบุตร

????????? ปัญหาจากการท้องแล้วไม่รับผิดชอบ

????????? ปัญหาจากการไม่ส่งเสียหรือดูแลบุตรและครอบครัว

สำหรับช่องทางการติดต่อมูลนิธิปวีณาฯ สามารติดต่อได้?8 ช่องทางดังนี้ (1) สายด่วน 1134 (2) โทรศัพท์พื้นฐาน5 เลขหมาย (3) โทรศัพท์มือถือ 3 เลขหมาย (4) โทรสาร (5) E-mail:?This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.?(6) Facebook:. มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี?(7) ตู้ป ณ 222 ธัญบุรี และ (8) มาร้องเรียนด้วยตนเองที่มูลนิธิปวีณา ฯ

ในรอบปี พ.ศ.?2559?มูลนิธิปวีณาฯ รับเรื่องราวร้องทุกข์และ ขอความช่วยเหลือปัญหาต่างๆจำแนกตามช่องทางการรับเรื่องหลักๆ ดังนี้

สถิติแสดงการรับเรื่องราวร้องทุกข์และขอความช่วยเหลือปัญหาต่างๆ

ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2543 ? 2560

?

ลำดับ

ประเภท

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

รวม

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

1

ข่มขืน/อนาจาร

161

298

314

268

192

380

296

167

338

522

635

456

431

389

524

658

699

193

6,921

2

ล่อลวง/ค้าประเวณี/ค้ามนุษย์

111

118

153

116

35

112

58

55

115

94

153

127

30

111

153

200

167

45

1,953

3

ทารุณกรรม/กักขัง

138

229

253

130

148

253

183

72

275

475

518

478

451

509

700

727

952

314

6,805

4

คนหาย

198

170

192

186

93

170

360

85

203

244

249

238

316

268

289

242

239

75

3,817

5

เร่ร่อน/จรจัด/พลัดหลง

114

43

8

223

173

95

86

3

7

20

18

37

53

37

67

65

98

26

1,173

6

แรงงานไม่เป็นธรรม

58

57

18

258

167

101

37

5

21

75

42

31

36

26

19

33

69

14

1,067

7

ปัญหาครอบครัว

325

461

759

603

726

301

303

371

110

249

199

226

366

298

408

752

1,603

681

8,741

8

ขอความเป็นธรรม

411

196

449

286

208

249

246

154

159

222

208

215

281

336

301

308

361

95

4,685

9

Chat/internet

? ? ? ? ? ? ?

7

20

46

51

36

35

30

55

88

179

72

619

10

ขอความอนุเคราะห์

41

117

268

167

287

542

541

718

90

113

189

340

306

456

760

647

910

331

6,823

11

ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและบริการสาธารณสุข

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

82

189

84

116

38

509

12

ปัญหาอื่นๆ

1,233

1,879

2,220

3,171

3,097

3,923

2,434

2,820

2,626

2,490

4,703

5,546

4,922

551

1,611

569

1,032

335

45,162

13

ปรึกษาทางโทรศัพท์

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

5,797

11,733

6,799

2,944

763

28,036

รวม

2,790

3,568

4,634

5,408

5,126

6,126

4,544

4,457

3,964

4,550

6,965

7,730

7,227

8,890

16,809

11,172

9,369

2,982

116,311

?http://www.pavenafoundation.or.th/

* ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560