top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

รายงานการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 หลายจังหวัด ประจำวันที่ 17 มิ.ย. 63

รายงานการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 หลายจังหวัด ประจำวันที่ 17 มิ.ย.63

วันพุธที่ 17 มิ.ย.63 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาฯ เร่งทำงานรวบรวมรายชื่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ร้องทุกข์มายังมูลนิธิปวีณาฯ ขอสิ่งของจำเป็น ข้าวสาร อาหารแห้ง นม และแพมเพิส เพื่อส่งให้กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อส่งความช่วยเหลือไปให้ทั่วถึง

สำหรับกรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้ประสานขอสิ่งของ เช่น นมผง แพมเพิส ข้าวสาร อาหารแห้ง กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ได้รับการบูรณาการร่วมมืออย่างดียิ่ง

วันนี้พัฒนาสังคมฯ และบ้านพักเด็กฯ หลายจังหวัดได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเคสที่ขอความช่วยเหลือมายังมูลนิธิปวีณาฯ อาทิ 1.เชียงใหม่ พมจ.จิราพร เชาวน์ประยูร ฮามาโมโต้, หน.รชยา ฮั่นตระกูล (บพด.เชียงใหม่) 2.ปทุมธานี พมจ.เบญจมาศ สมศรี, หน.พิทักษ์ บุญฤทธิ์ (บพด.ปทุมธานี) 3.สิงห์บุรี พมจ.จตุพร โรจนพานิช, หน.ศิรัมพร โกมลเสนาะ (สิงห์บุรี) 4.บึงกาฬ พมจ.ยงยุทธ วิชัยธรรม, หน.ธัญนันท์ จันทร์สวาสดิ์ (บพด.บึงกาฬ) 5.เพชรบูรณ์ พมจ.วรรณภา สุขคง, หน.สายวรุณ ศรีจินดา (บพด.เพชรบูรณ์) 6.นครนายก พมจ.จันจิรา พัฒนศิริ, หน.ปาริชาติ วจนศิริกุล (บพด.นครนายก) 7.สงขลา พมจ.คอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ, หน.ชมฤดี นาทะศิริ (บพด.สงขลา) 8.เชียงราย พมจ.รัชนี ตรัยตรึงค์โกศล, หน.สาโรจน์ อยู่กิ่ม (บพด.เชียงราย) 9.ลำปาง พมจ.กรสินธุ์ วงศ์เจริญ, หน.สนธยา ฮวดเจริญ (บพด.ลำปาง) 10.อุบลราชธานี พมจ.อภิญญา ชมภูมาศ หน.ไพรวรรณ กาญจนวงศ์ (บพด.อุบลราชธานี 11.สตูล พมจ.บุณยวีร์ ลุมาตกมลพันธ์, หน.อูมา หะยีมะเก๊ะ (บพด.สตูล) พร้อมมอบนมผง แพมเพิส ข้าวสาร อาหารแห้ง เงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และให้กำลังใจครอบครัวในการดำรงชีวิตต่อไป


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page