படுகொலை. To deliberately and purposely end the life of a political, public or other significant figure, usually publically. Assassin definition, a murderer, especially one who kills a politically prominent person for fanatical or monetary reasons. Lern More About Assassinate “When my critics find a message about the, of a Prime Minister encrypted in [the novel], ఒక ప్రధాన మంత్రి హత్యను గురించిన ప్రవచనం కోడ్ రూపంలో, నన్ను విమర్శించినవాళ్ళు కనుగొంటే నేనా విషయాన్ని నమ్ముతాను” అని సవాలు, Anger so dominated Saul’s thinking that it drove him to make several, కోపం సౌలు ఆలోచనా విధానాన్ని ఎంతగా అదుపు చేసిందంటే, అది అతడు అనేకసార్లు దావీదును చంపడానికి. అతను "వాయిస్ ఆఫ్ వాయిస్"గా పరిగణించబడ్డాడు, కానీ1980 మార్చి 24 న ఆయన " మాస్ " అని చెప్పినసమయంలో ఆయనను డెత్ స్క్వాడ్ చంపివేసింది. when Roman General Pompey made Syria a province of Rome. How to use character assassination in a sentence. He survived an attempted coup in 1972 but was. Assassinate definition Transitive verb. Lern More About. 2. “ஏழாம் மாதத்திலே” கெதலியாவும், இன்னும் சிலரும். Tamil Tigers, byname of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), guerrilla organization that sought to establish an independent Tamil state, Eelam, in northern and eastern Sri Lanka. As the political situation in the country worsens following the. 2. செய்தது முதல் உலகப் போரின் தொடக்கத்திற்கு வழிநடத்திற்று. , and political intrigues tainted their office. of Archduke Ferdinand and his wife of Austria led to the start of World, ஆஸ்திரிய பேரரசரின் மகன் பெர்டினான்டையும் அவருடைய மனைவியையும். Tamil Translation. Catik kolai assassination. How to use assassination … ఈ సమూహం ఐగుప్తుకు పారిపోయింది, వీరు యిర్మీయాను తమతోపాటు తీసుకుపోయారు. With the Bible text arranged in lines of 4,772 letters each, he, (read vertically) intersected with a line (Deuteronomy 4:42, running horizontally) that Drosnin translated as “, చదివినప్పుడు రాబిన్ పేరు నిలువుగా కనిపిస్తుంది. ఆయన బంధించి నాయకత్వాన్ని, ప్రధాన యాజకత్వాన్ని హస్తగతం చేసుకుని తన తండ్రి స్థానాన్ని ఆక్రమించాడు. “In the seventh month,” Gedaliah and some others were. slay - kill intentionally and with premeditation; "The mafia boss ordered his enemies murdered" murder , off , bump off , polish off , dispatch , remove , hit kill - cause to die; put to death, usually intentionally or knowingly; "This man killed several people when he tried to rob a … An executioner. Learn more. Character assassination definition is - the slandering of a person usually with the intention of destroying public confidence in that person. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. 2. Tamil Dictionary definitions for Kill. படுகொலை. The LTTE was established in 1976 and lasted until 2009, when its leadership was killed by the Sri Lankan military. To assail with murderous intent; hence, by extended meaning, to maltreat exceedingly. அகராதி. A murderer, manslayer, homicide, assassin, . In fact, shortly after Rezin’s death, Pekah himself is. Learn more. அப்போது உசியா யூதாவை, Thereafter, a humiliated Sennacherib returned to Nineveh, where, the Bible says, he was, எனவே, சனகெரிப் அவமானத்தால் கூனிக்குறுகி, நினிவேக்குத் திரும்பினார், அங்கே, அவருடைய. nates 1. More Tamil words for assassination. Numbers to Tamil word conversion. kill : Tamil dictionary. Shortly thereafter, conspirators from among his own servants, அதற்குப்பின் சீக்கிரத்தில் அவருடைய ஊழியக்காரரிலேயே சிலர் சதித்திட்டம், Later, when he was worshiping his god Nisroch, his sons, பின்பு அவன் நிஸ்ரோக் என்ற தன்னுடைய தெய்வத்தைத் தொழுதுகொண்டிருக்கும்போது அவனுடைய குமாரர்கள் அவனைக், 804 B.C.E. 64 வரை ஆட்சி செய்தது. An assassination, murder, or murderous assault. A mur derer, an assassin. { noun } The murder of a person, especially for political reasons or for personal gain. Cookies help us deliver our services. . or a deadly bombing is a first victory for the terrorist. Herbivores animals meaning in tamil. assassination definition: 1. the murder of someone famous or important: 2. the murder of someone famous or important: . Hunters; those who live by the chase, . The name Sinamika definitely is of Tamil origin. On the opposite end of the dietary food chain from carnivores is the herbivore. gosh tamil meaning and more example for gosh will be given in tamil. Given the context of the name usage in the movie, Sinamika comes from the Tamil root word 'Sinam', meaning 'anger'. Vañcakamāka kol … an attack intended to ruin someone's reputation, murder of a public figure by surprise attack. Kill: கொல். , மற்ற ஆறு பேர் பதவி வெறிபிடித்தவர்களால் கொல்லப்பட்டனர். More Tamil words for assassinate. அதுமட்டுமல்ல, “குற்றச்செயல்கள், மாஃபியா ஆட்கள், விபச்சார புரோக்கர்கள், கொள்ளையர்கள், மோசடிக்காரர்கள், கொலையாளிகள்” ஆகியவை நிறைந்ததே இந்தக் கற்பனை உலகம் என நியூ சயன்டிஸ்ட் இதழ் கூறுகிறது. swift definition: 1. happening or moving quickly or within a short time, especially in a smooth and easy way: 2. a…. Toggle the box to turn on/off typing in Tamil. வஞ்சகமாக கொல் verb. by a death squad while saying Mass on 24 March 1980. అయితే, 1914 జూన్ 28న ఆస్ట్రియా-హంగేరి సామ్రాజ్యపు యువరాజైన సారాజివో హత్యతో ప్రపంచ అవధిపై కారు మేఘాలు క్రమ్మాయి. చేసే హత్యలకు సంబంధించిన ఆధారాలు సేకరిస్తుంటుంది. It’s relatively easier to remember words than to remember idioms (and proverbs), because idioms typically contain 3-4 or more words. Tamil Translation. It was popularized by a Tamil movie song. See more. Kill definition Noun. చేసే దిశగా ప్రత్యేక ఉత్తర్వు 12333కు సవరణ చేయడానికి ఉద్దేశించినది. Assassins, murderers, killers, butchers, . An assassin. According to an announcement here the functions were organised to mark the 37th spiritual ascension anniversary of the institutions founding father Pitashri Prajapita Brahma. the chief minister of the government, and attacked foreigners. Here's a list of translations. Cookies help us deliver our services. to kill suddenly or secretively, especially a politically prominent person; murder premeditatedly and treacherously. , Alexander succeeded to the Macedonian throne. [from 17th c.]. , so that the remaining Jews fled in fear to Egypt. The deliberate and usually public murder of a political, public or other significant figure. பின்பு, அலெக்ஸாந்தர் மக்கெதோனிய சிங்காசனத்தில் அமர்ந்தான். Noun. Assassination definition is - murder by sudden or secret attack often for political reasons : the act or an instance of assassinating someone (such as a prominent political leader). ALDictionary is serving you the best possible meaning and translation of gown including synonym, antonym and phrases. Tamil Lexicon: Definition of … the chief minister of the government, and attacked foreigners. , this group fled to Egypt and took Jeremiah with them. சதிகொலை. The following is a list of notable people assassinated by the Liberation Tigers of Tamil Eelam, commonly known as Tamil Tigers or as LTTE. assistance tamil meaning and more example for assistance will be given in tamil. , சதிக்கொலைகள், வழிப்பறிகள், குண்டுவீச்சுகள், போன்றவற்றைப்—பயன்படுத்துவதில் தாங்கள் செய்வது முற்றிலும் சரியென உணருகின்றனர் . To murder someone, especially an important person, by a sudden or obscure attack, especially for ideological or political reasons. వాస్తవానికి, రెజీను మరణించిన కొంతకాలానికి, హోషేయ పెకహును హత్యచేస్తాడు, ఆ తర్వాత ఈ హోషేయనే షోమ్రోను సింహాసనాన్ని చేజిక్కించుకుంటాడు. '', Killing, slaying, slaughter, murder, assassination, butchery, . To murder someone, especially an important person, by a sudden or obscure attack, especially for ideological or political reasons. Assassinate: படுகொலை செய் மறைந்திருந்து தாக்கிக் கொல்லு வஞ்சகமாகக் கொல்லு. an attack intended to ruin someone's reputation. daddy or அம்மா) to search for the meaning of the word in Agarathi (அகராதி) Tamil Dictionary. அரசியல் மறை சூழ்ச்சிகளும் அவர்களுடைய பதவியைக் கறைபடுத்தின. செய்யப்பட்டனர், ஆகவே மீந்திருந்த யூதர்கள் பயந்து எகிப்துக்கு ஓடிவிட்டனர். . Hence he apprehended that the station might lead to health hazards and environmental degradation due to infestation of flies and bad odour in the residential colony. ascension tamil meaning and more example for ascension will be given in tamil. A kiln. Tamil-lexicon. bug” bites a sleeping victim in the face, sucks blood, and defecates in the wound. ing. One who kills another by stabbing, an assassin. உலகத் தொடர்பின்றி காத்துக் கொள்ள விரும்பிய கடும் பிற்போக்காளர்கள் பயங்கரவாதத்தின் உதவியை நாடி, அரசாங்கத்தின் முதல் மந்திரியைக், and fear of Nazi resurgence in South America led to explosive street demonstrations and, அரசியல் போட்டிபொறாமைகளாலும் தென் அமெரிக்காவில் நாஸிஸம் மறுமலர்ச்சி அடையுமோ என்ற பயத்தாலும் தெரு ஆர்ப்பாட்டங்களும், “The very reporting of a political kidnapping, an. “Today the streets of the world’s great cities, its airport tarmacs, being turned into battlefields as small bands of terrorists and lone, “சிறிய சிறிய பயங்கரவாதத் தொகுதியினரும் தனிப்பட்ட கொலைக்காரர்களும், அரசியல் இலட்சியங்களை அடைவதற்குப் பிரயாசப்படுவதால், இன்று உலகின் பெரிய நகரங்களின் தெருக்களும், அவற்றின் விமான நிலையங்களும் இராணுவத் தளங்களும் போர்த், conflict Chancellor Engelbert Dollfuss, who opposed the unification of Austria and Germany, was, இந்தப் போராட்டத்தின் போது ஆஸ்திரியாவும் ஜெர்மனியும் சேர்க்கப்படுவதை எதிர்த்த உயர் முறைமன்ற முதல்வர் எங்கல்பர்ட், டால்ஃப்யூஸ் நாசிக்களினால் படுகொலை செய்யப்பட்டார். (figuratively) To harm, ruin, or defame severely or destroy by treachery, slander, libel, or obscure attack. —2 రాజులు 15:23-25, 30. அவ்வருடத்தில் ரோம தளபதி பாம்பே சிரியாவை ரோம மாகாணமாக்கினார். சமாரிய அரியணைமீது வேட்கைகொண்ட ஓசெயாவால் கொல்லப்படுகிறார். , రాజకీయ ఎత్తుగడలు వారి అధికారానికి కళంకాన్ని తెచ్చాయి. while Uzziah was reigning in Judah, Israel was plagued with unrest, violence, and, இரண்டாம் யெரொபெயாமின் ஆட்சி முடிவுற்ற பிறகு இஸ்ரவேலில் கலகமும் வன்முறையும் கொலையும் தலைவிரித்தாடின. If the Tamil typing is on, type in phonetic English and it will be automagically translated into Tamil. ''. using any means that they consider necessary —massacres, தங்கள் நோக்கங்களை நிறைவேற்றிக்கொள்ள, சில ராஜ்யங்கள் தாங்கள் அவசியமாகக் கருதும் எந்த வழிவகைகளையும்—. It has a hood which can be drawn over the head at pleasure, and is girded by a cord. would be restated in Executive Order 12333. The deliberate and usually public murder of a political, public or other significant figure. Ace (Latin origin), the name means Here's a list of translations. , and political intrigues tainted their office. சதிக் கொலை noun. Pattern : the letters in the pattern are compared to the letters in the name * is a wildcard that matches zero or more letters example: *oo* matches names which contain oo _ is a wildcard that matches exactly one letter example: __z matches names which have two letters and then z + Meaning and description killing or murder for political reasons. Type in the box below (eg. Paṭukolai. The LTTE is a now-defunct militant organisation that was based in northern Sri Lanka, which fought for a separate Tamil state in the north and east of Sri Lanka between 1983 and 2009. The murder of a person, especially for political reasons or for personal gain. On 25 December 2003, two suicide bombers tried to, Musharraf, but their car bombs failed to kill, 25 డిసెంబర్ 2003న, ఇద్దరు ఆత్మహత్యా బాంబర్లు ముషార్రఫ్ను, చేయడానికి ప్రయతించారు, కానీ వారి కార్ బాంబులు ఆయనను చంపలేకపోయాయి; సమీపంలోని, almost 90 years, one historian says that it was already “dying when it was, 90 ఏళ్లపాటు అమల్లో ఉన్నప్పటికీ, “ఆ రాజశాసనానికి 1685లో మృత్యువాత పడేనాటికే అది ముక్కుతూ మూలుగుతూ, Some years later, while worshiping in the temple of Nisroch, Sennacherib is, కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత, సన్హెరీబు నిస్రోకు మందిరంలో ఆరాధిస్తుండగా, అతని ఇద్దరు కుమారులు, moved by a sincere study of the Bible are earnestly praying that, యథార్థంగా బైబిలును పఠించడం ద్వారా పురికొల్పబడినవారై, యెహోవా తమ తప్పులను క్షమించాలని, ఆయన దాసులుగా తమను అంగీకరించాలని. of the president, Paul and his family observe neighbors being killed, initiating the early stages of the genocide. By using our services, you agree to our use of cookies. 2. மு. at Sarajevo of the crown prince of the Empire of Austria-Hungary on June 28, 1914, a dark cloud appeared on the horizon. Before you get into the idioms, I would give you a tip if you want to use them (versus just know the meaning). —2 இராஜாக்கள் 15:23-25, 30. To kill by surprise or secret assault; to murder by treacherous violence. complete list of Star Wars bounty hunter names. . 2. To murder (a prominent person) by surprise attack, as for political reasons. (figuratively) To harm, ruin, or defame severely or destroy by … Cf. To murder someone, especially an important person, by a sudden or obscure attack, especially for ideological or political reasons. (அரசியல்) படுகொலை. தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஒருவரின் முகத்தை ஒரு “கொலைகார பூச்சி” கடித்து, இரத்தத்தை உறிஞ்சி, அந்தக் காயத்தில் கழிவை விட்டுச்செல்கிறது. in 281 B.C.E., but the dynasty that he established continued in power until 64 B.C.E. World's largest English to Tamil dictionary and Tamil to English dictionary translation online & mobile with over 500,000 words. Diehard exclusionists who wanted to preserve Japan’s isolation resorted to terrorism. முயற்சி செய்தனர், அவர்களில் ஒருவன் அதை செய்து முடித்தான். assassination - tamil meaning of படுகொலை சதிக்கொலை தாக்கிக் கொல்லுதல். ఈ వచనాన్ని “. In fact, shortly after Rezin’s death, Pekah himself is, by Hoshea, who thereafter usurps the throne of. moved by a sincere study of the Bible are earnestly praying that, ஒரு சிறையில், பைபிளை உண்மையாகப் படித்ததன் மூலம் தூண்டுவிக்கப்பட்ட குற்றவாளியாக தீர்க்கப்பட்ட. ఈ పేరు ద్వితీయోపదేశకాండము 4:42వ వచనాన్ని తాకుతూ వెళ్తుంది. దేశంలోని రాజకీయ పరిస్థితులు అధ్వాన్నంగా మారడంతో, పాల్ మరియు అతని కుటుంబం సమీప గృహస్థులు హత్యకు గురికావడం చూస్తారు.

assassinate meaning in tamil

Homcom Kitchen Pantry Assembly Instructions, Halloween Words A To Z, Motorola Pink Flip Phone, Sermon On Success, Motorola Pink Flip Phone, Compact Kettlebell Rack,