top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

มูลนิธิปวีณาฯ ร่วมกับ เพจอีจัน จัดส่งนมผงมอบให้เด็กเล็กที่พ่อแม่ได้รับผลกระทบโควิด-19 จำนวน 180 ราย

มูลนิธิปวีณาฯ ร่วมกับ เพจอีจัน จัดส่งนมผงมอบให้เด็กเล็กที่พ่อแม่ได้รับผลกระทบโควิด-19 จำนวน 180 ราย โดยมีรายชื่อดังนี้..

**ทั้งนี้มูลนิธิปวีณาฯ ต้องขออภัยท่านที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ เนื่องจากมีผู้ที่ขอความช่วยเหลือเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้สิ่งของถุงยังชีพ และนม ไม่เพียงพอแจกจ่าย การช่วยเหลือจึงอาจจะไม่ทั่วถึง ขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจมูลนิธิปวีณาฯ เสมอมา สำหรับท่านที่ต้องการความช่วยเหลือหลังจากนี้ ขอให้ติดต่อไปยังศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ใกล้บ้านท่าน หรือหน่วยงานราชการ อาทิ พัฒนาสังคมฯ จังหวัด อบจ. หรือ อบต. ในพื้นที่ และมูลนิธิปวีณาฯ ขอขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และเพจอีจัน ที่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 อย่างดียิ่ง

  1. 1.น.ส.สมหมาย จันทงาม จ.ร้อยเอ็ด นมผง เอส26 สูตร3 2.น.ส.จุฑามาศ บุญตามา จ.เชียงใหม่ นมผง คาเนชั่น สูตร1 3.น.ส.ปนัดดา เจียรสถิตย์ จ.สมุทรปราการ นมผงคาเนชั่น สูตร1, นมกล่องไทยเดนเมาร์ค 4.น.ส.นิภาภรณ์ กลมเกลี้ยง จ.เพชรบูรณ์ นมผงคาเนชั่น สูตร1, นมกล่องไทยเดนมาร์ค 5.นายวสุธร จันทร์ปราง จ.สงขลา นมผงคาเนชั่น สูตร1, นมกล่องไทยเดนมาร์ค 6.น.ส.สุดารัตน์ ทับกระจาย จ.ชลบุรี นมผง เอส26 สูตร3 7.น.ส.สุนันทา สุทิน จ.ชุมพร นมกล่องไทยเดนมาร์ค 8.น.ส.ซัมซี วานิ จ.ปัตตานี นมผง เอส26 สูตร3 9.น.ส.ประภาสร แก้วดำ จ.พัทลุง นมกล่องไทยเดนมาร์ค 10.น.ส.พิชญาภัค ศิริพัฒน์ จ.นครศรีธรรมราช นมกล่องไทยเดนมาร์ค 11.น.ส.ณฤทัย สุพารัตน์ จ.ภูเก็ต นมผง เอส26 สูตร3 12.นายปรัตตกร ณ นคร จ.ภูเก็ต นมผงคาเนชั่น สูตร1, นมกล่องไทยเดนมาร์ค 13.น.ส.เกวลิน สุขนาค กทม. นมผง เอส26 สูตร3 14.น.ส.กระฐิน ไทยเหนือ กทม. นมผง เอส26 สูตร3 15.น.ส.ปุณณิดา ชนะชัย กทม. นมผง เอส26 สูตร3 16.น.ส.ประกายกานต์ รอดพระ จ.ภูเก็ต นมผงคาเนชั่น สูตร1, นมผง เอส26 สูตร3 17.น.ส.ประภัสสร สกุณา จ.ภูเก็ต นมผง เอส26 สูตร3 18.น.ส.อัญชิสา ไตล้ำ จ.ภูเก็ต นมผงคาเนชั่น สูตร1 19.น.ส.ดีวณา บิลลาวรรณ จ.สุราษฎร์ธานี นมผง เอส26 สูตร3 20.น.ส.รัตวรรณ์ ภูดวงจิตร จ.สุราษฎร์ธานี นมผงคาเนชั้น สูตร1 21.นายพรชัย ศรีทอง จ.สุราษฎร์ธานี นมผงคาเนชั่น สูตร1 22.น.ส.สุวนันท์ บุญเลิศ จ.ปราจีนบุรี นมผงคาเนชั่น สูตร1 23.น.ส.สุพรรษา มาตาโต จ.มหาสารคาม นมผงคาเนชั้น สูตร1 24.น.ส.กฤษณา วรโคตร จ.มหาสารคาร นมผงคาเนชั้น สูตร1, นงผง เอส26 สูตร 3 25.นายมนตรี ทองขัน จ.เพชรบูรณ์ นมผง เอส26 สูตร3 26.น.ส.กมลวรรณ ประมานณ จ.อุดรธานี นมผง เอส26 สูตร3 (2 ห่อ), นมผงคาเนชั่น สูตร 1 27.น.ส.สุมินตรา นิเลาะ จ.ปัตตานี นงผงคาเนชั่น สูตร1 28.น.ส.ชัญญา แซ่เติ๋น จ.กำแพงเพชร นมผง เอส26 สูตร3 29.น.ส.ปรียานุช เชียวพันธ์ จ.ลพบุรี นมผง เอส26 สูตร3 30.น.ส.หนึ่งฤทัย นาชัยเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา นมผงคาเนชั่น สูตร1 31.น.ส.สมหญิง บุตรมั่น จ.ฉะเชิงเทรา นมผงคาเนชั่น สูตร1 32.น.ส.ชนากานต์ ห้วงศิลา จ.ระยอง นงผง เอส26 สูตร3 33.น.ส.พิชญา วงค์เปีย จ.ราชบุรี นมผงคาเนชั่น สูตร1 34.นายพิษณุ ดังมณี จ.สุโขทัย นมผงคาเนชั่น สูตร 1 35.น.ส.อุไรวรรณ กิมเหลียง จ.กำแพงเพชร นมผง เอส26 สูตร3 36.น.ส.ฐิติมา ชินโสตร์ จ.กาญจนบุรี นมผงคาเนชั่น สูตร1 37.น.ส.อัญชลี วงศ์โต จ.สมุทรปราการ นมผงคาเนชั่น สูตร1 38.น.ส.น้ำทิพย์ ผู้มีสัตย์ จ.นครพนม นมผง เอส26 สูตร3 39.น.ส.จันทร์สุดา จ.ศรีสะเกษ นมผงคาเนชั่น สูตร1 , นมผง เอส26 สูตร3 40.น.ส.ฐาปนีย์ นิ่มนวล จ.นครราชสีมา นมผงคาเนชั่น สูตร1 41.น.ส.ภัทรมน ปลิงกระโทก จ.นครราชสีมา นมผงคาเนชั่น สูตร1 42.น.ส.เกวลิน อุปนิสัยพล จ.นครราชสีมา นมผงคาเนชั่น สูตร1 43.น.ส.ศศิวิมล เนียมวงศ์ จ.เพชรบุรี นมผง เอส26 สูตร3 44.น.ส.สีสุนาจ สรุมี จ.เพชรบุรี นมผง เอส26 สูตร3 45.น.ส.พรระวี ภูมี จ.สมุทรปราการ นมผง เอส26 สูตร3 46.น.ส.เพชรรัตน์ ประประโคน จ.บุรีรีมย์ นมผง เอส26 สูตร3 47.น.ส.ศิริพร ด้วงปลื้ม จ.กำแพงเพชร นมผงคาเนชั่น สูตร1 48.น.ส.ธัญญลักษณ์ มังกรกิม จ.สมุทรสาคร นมผง เอส26 สูตร3 49.น.ส.ปวิดา กลิ่นนาค จ.ชลบุรี นมผง เอส26 สูตร3 50.น.ส.สุดาพร นาใจ จ.ลำปาง นมผงคาเนชั่น สูตร1 51.น.ส.เจนจิรา โนนทะเสน จ.สกลนคร นมผงคคาเนชั่น สูตร1 52.น.ส.รัศมี ลอยมา จ.นนทบุรี นมผง เอส26 สูตร3 53.น.ส.ปิยะวรรณ แตรงามรัมย์ จ.สระแก้ว นมผงคาเนชั่น สูตร1 54.น.ส.วิภามล จันทร์จ๋อย จ.ชลบุรี นมผง เอส26 สูตร3 55.น.ส.พรทิพย์ ทองซุย จ.เพชรบูรณ์ นมผง เอส26 สูตร3 56.น.ส.วันทนา จอยทอง จ.อุตรดิตถ์ นมผง เอส26 สูตร3 57.นายอนุพงษ์ อินสอน จ.อุตรดิตถ์ นมผง เอส26 สูตร3 58.น.ส.น้ำฝน พุทธิรัตน์ จ.ภูเก็ต นมผง เอส26 สูตร3 59.น.ส.ฮาไพลิน กรมลา จ.ภูเก็ต นมผง เอส26 สูตร3 60.น.ส.เกวลิน ลิพอนพล จ.ภูเก็ต นมผง คาเนชั่น สูตร3 61.น.ส.สุรีวัลย์ ดำหนู จ.ภูเก็ต นมผง เอส26 สูตร3 62.น.ส.สมใจ รอบคิด จ.ภูเก็ต นมผง เอส26 สูตร3 63.น.ส.กมลทิพย์ มณีโชติ จ.ภูเก็ต นมผง คาเนชั่น สูตร1 64.น.ส.กัณยานี ศรีไทย จ.ภูเก็ต นมผง เอส26 สูตร3 65.น.ส.ภัทราวดี ชาโนจุติ จ.ภูเก็ต นมผง เอส26 สูตร3 66.น.ส.บุบผา ชูกล่ำ จ.ภูเก็ต นมผง เอส26 สูตร3 67.น.ส.นาถตยา นิลพัฒน์ จ.ภูเก็ต นมผง เอส26 สูตร3 68.น.ส.นงลักษณ์ จรรยา จ.พระนครอยุธยา นมผง เอส26 สูตร3 69.น.ส.เดือนเพ็ญ คนึงชอบ จ.พระนครศรีอยุธยา นมผง เอส26 สูตร3 70.นางลิ้นจี่ ทับจันทร์ จ.ปราจีนบุรี นมผง เอส26 สูตร3 71.นายชัยวัฒน์ จันทะปลาขาว จ.มหาสารคาม นมผง คาเนชั่น สูตร1 72.น.ส.ปวีณา จันศรี จ.สมุทรสาคร นมผง เอส26 สูตร3, นมกล่องUHT 73.น.ส.สุภาณี หอมนวล จ.สมุทรสาคร นมผง เอส26 สูตร3, นมกล่องUHT 74.น.ส.สุภาวดี พาณิชย์ตระกูล จ.เพชรบูรณ์ นมผง เอส26 สูตร3 75.น.ส.จิตติมา ปาจิต จ.กาญจนบุรี นมผง เอส26 สูตร3, นมกล่องUHT 76.น.ส.จิราภา หลีใบ จ.พังงา นมผง เอส26 สูตร3 77.น.ส.เปรมจิต สิทธิศักดิ์ จ.พังงา 82140 นมผง เอส26 สูตร3 78.น.ส.วัชรีพร รัศมิ์ จ.ลพบุรี นมผง เอส26 สูตร3 79.น.ส.เพียงพิศ มีชูกิจ กทม. นมผง คาเนชั่น สูตร1, เอส26 สูตร3 80.น.ส.กัลยาณี พัฒบุตร กทม. นมผง คาเนชั่นสูตร1 81.น.ส.พทิพวรรณ ใจมั่น จ.นครราชสีมา นมผง คาเนชั่น สูตร1 82.น.ส.ลัดดาวัลย์ บุญทศ จ.ยโสธร นมกล่องUHT 83.น.ส.นภาพร พรมทา จ.สุรินทร์ นมผง คาเนชั่น สูตร1 84.น.ส.จันทร์หอม ดวงโทลา จ.ขอนแก่น นมผง คาเนชั่น สูตร1 85.น.ส.น้ำพุ เลื่อยคลัง จ.บุรีรัมย์ นมผง คาเนชั่น สูตร1 86.น.ส.อมรรัตน์ สุวรรณชัยรบ จ.สุรินทร์ นมผง เอส26 สูตร3 87.นายไทยนนา ยอยอด จ.สุรินทร์ นมผง คาเนชั่น สูตร1 88.น.ส.กรณิกา บัวระภา จ.สุรินทร์ นมผง คาเนชั่น สูตร1 89.น.ส.ประภัสษร ช่างพระ จ.สุรินทร์ นมกล่องUHT, คาเนชั่น สูตร1 90.น.ส.อริสา ม่วงดี จ.ชลบุรี นมผง เอส26 สูตร3 91.น.ส.อนุธิดา ทองสุขนอก จ.นครราชสีมา นมผงคาเนชั่น สูตร1, นมกล่องUHT 92.น.ส.วราภรณ์ บำรุงผล จ.พังงา นมกล่องUHT 93.น.ส.พิสมัย วงษ์คง จ.ฉะเชิงเทรา นมผงเอส26 สูตร3, คาเนชั่น สูตร1 94.นายมะยูซี แวกะจิ จ.นราธิวาส นมผง เอส26 สูตร3, นมกล่องUHT 95.น.ส.ศศิธร อุกประโคน จ.บุรีรัมย์ นมกล่องUHT 96.น.ส.ชรินรัตน์ ชะเตคะ จ.เชียงใหม่ นมผง คาเนชั่น สูตร1 97.น.ส.สุกัญญา หมานยอ จ.สงขลา นมผง เอส26 สูตร3 98.น.ส.นิยากรณ์ โสภา จ.ประจวบฯ นมผง เอส26 สูตร3 (2 กล่อง) 99.น.ส.วรกิจ เชิงพิมาย จ.นครราชสีมา นมผง เอส26 สูตร3 100.นายปรีดา นามบุญเรือง จ.ขอนแก่น นมผง เอส26 สูตร3 101.นายลือศักดิ์ ทนทาน จ.สระแก้ว เอส26 สูตร 3 102.น.ส.บุญเรื่อน บางเมือง จ.สุราษฎร์ธานี เอส26 สูตร 3 103.น.ส.สุนิสา ปานคำ จ.สงขลา เอส26 สูตร 3 104.น.ส.ณภัทร ไตรโอสถ จ.นครสวรรค์ เอส26 สูตร 3 105.น.ส.หัทยา พวงศรี จ.สุรินทร์ เอส26 สูตร 3 106.น.ส.บุปผา สาระคุณ จ.ชลบุรี นมคาเนชั่น สูตร 3 107.น.ส.สุนีย์ คำหมาย จ.อยุธยา เอส26 สูตร 3 108.น.ส.ฟาอีซาน์ แมหะ จ.นราธิวาส คาเนชั่น สูตร 3 109.น.ส.มะยูซี แวกะจิ จ.นราธิวาส เอส26 สูตร 3 110.น.ส.ลำยอง จรบรรฑิตย์ จ.สุพรรณบุรี เอส26 สูตร 3 111.น.ส.ยุพิน แซ่ย่าง จ.ปทุมธานี เอส26 สูตร 3 112.น.ส.พรพรรณ สำเภาร่อน กทม. เอส26 สูตร 3 (2ชุด) 113.น.ส.วารุณี วัชรูจี จ.กาฬสินธุ์ เอส26 สูตร 3 114.น.ส.มีนา สีนวล กทม. เอส26 สูตร 3 115.น.ส.สารินี สุขโต จ.ชัยนาท เอส26 สูตร 3 116.น.ส.กนกวรรณ มิ่งเทศ จ.พิษณุโลก เอส26 สูตร 3 117.น.ส.จุฬาลักษณ์ รักษาวงศ์ จ.สุรินทร์ คาเนชั่น สูตร 3 (2ชุด) 118.น.ส.นิตพร แซ่ซ้ง จ.เพชรบูรณ์ คาเนชั่น สูตร 3 119.น.ส.ยูตี มะมิง จ.ยะลา เอส26 สูตร 3 120.น.ส.กรรณิการ์ สาบรัมย์ จ.สมุทรปราการ คาเนชั่น สูตร 3 121.น.ส.บุษยมาศ สัญญวิชัย จ.ระยอง เอส26 สูตร 3 122.น.ส.สุพัตรา เพ็งสอน จ.พังงา เอส26 สูตร 3 123.น.ส.พรรณวดี อุสมันพาต จ.ปัตตานี เอส26 สูตร 3 124.น.ส.นิตยา ศรีสม จ.ลพบุรี เอส26 สูตร 3 125.น.ส.สุชานันท์ บุญงาม จ.อุบลราชธานี เอส26 สูตร 3 (2ชุด) 126.น.ส.มารีแย มะจือแร จ.ปัตตานี คาร์เนชั่น สูตร 3 127.น.ส.สุวรรณา แววโพยม จ.กระบี่ เอส26 สูตร 3 และ คาร์เนชั่น สูตร 3 128.น.ส.ศิริพร ด้วงปลื้ม จ.กำแพงเพชร คาร์เนชั่น สูตร 3 129.น.ส.วัชจราพร คีรีรักษ์ จ.กระบี่ คาร์เนชั่น สูตร 3 130.น.ส.เพ็ญศิริ มั่งบุญธรรม กทม. เอส26 สูตร 3 (2ชุด) 131.น.ส.ศรินยา เทพวารินทร์ จ.สงขลา นมคาเนชั่น สูตร 3 132.น.ส.สุพา ศรีเทียนชัย จ.นครสวรรค์ เอส26 สูตร 3 133.น.ส.อัจฉรา ภาคแก้ว กทม. เอส26 สูตร 3 134.น.ส.ชลดา ทาจู จ.สระบุรี คาร์เนชั่น สูตร 3 135.น.ส.มีนา สีนวล กทม. เอส26 สูตร 3 136.นางยิมเลี๊ยะ ขุนฤทธิ์ จ.ภูเก็ต เอส26 สูตร 3 137.น.ส.เมษา ธนศิริกาญ จ.กาญจนบุรี เอส26 สูตร 3 138.น.ส.อนุสรา สุวรรณเกาะ จ.อุตรดิตถ์ เอส26 สูตร3 139.น.ส.อนุธิดา ทองสุขนอก จ.นครราชสีมา เอส26 สูตร 3 140.น.ส.สุธิตา บนขุนทด จ.นครราชสีมา คาเนชั่น สูตร 3 (2ชุด) 141.น.ส.จุฑาทิพย์ โคกทอง จ.นครราชสีมา คาเนชั่น สูตร 3 142.น.ส.ปวีณา ซามาราห์เฮลท์ จ.สิงห์บุรี คาเนชั่น สูตร 3 143.น.ส.พิทยารัตน์ วงศ์เอี่ยม จ.สงขลา เอส26 สูตร 3 144.น.ส.พรพิมล ศักดิ์ศรีชมพู จ.สมุทรปราการ เอส26 สูตร 3 145.น.ส.อรุโณทัย วงค์ใหญ่ จ.อุบลราชธานี คาเนชั่น สูตร 3 146.น.ส.พรสวรรค์ ธุระพันธ์ จ.ร้อยเอ็ด คาเนชั่น สูตร 3 147.น.ส.สุดารัตน์ หิรัญ จ.ตรัง เอส26 สูตร 3 (2ชุด) 148.นายเอนก หงษ์กสินธุ์ จ.ปราจีนบุรี คาเนชั่น สูตร 3 149.นายเนติกานต์ จันทร์รอด จ.พัทลุง 93170 มาม่า,ปลากระป๋อง,ข้าวสาร,น้ำพริก 150.น.ส.ฟารีด้า แวมิง จ.ปัตตานี ข้าวสาร,ปลากระป๋อง,มาม่า,น้ำพริก 151.น.ส.เอมอร จีนนับถือ จ.เพชรบุรี ข้าวสาร,ปลากระป๋อง,มาม่า,น้ำพริก 152.น.ส.วราภรณ์ บำรุงผล จ.พังงา ข้าวสาร,มาม่า,นมวัวแดง 153.น.ส.สิริยากร ศรีศิลป์ จ.นนทบุรี ข้าวสาร,ปลากระป๋อง,มาม่า,น้ำพริก 154.น.ส.นวลพรรณ เรือนทอง จ.สมุทรสงคราม ข้าวสาร,ปลากระป๋อง,มาม่า,น้ำพริก 155.น.ส.นภาพร พรมทา จ.สุรินทร์ เอส26 สูตร 3,มาม่า 156.นายพีรพัฒน์ ภูพาดแล้ จ.อุดรธานี คาเนชั่นสูตร3, มาม่า 157.น.ส.จารีรัตน์ กำเนิดกลาง จ.นครราชสีมา คาเนชั่นสูตร 3,มาม่า,น้ำพริก 158.น.ส.สายทอง รุ่งรัศมี จ.นครราชสีมา คาเนชั่นสูตร 3,มาม่า,น้ำพริก 159.น.ส.บุญตา มั่นคง จ.ร้อยเอ็ด คาเนชั่นสูตร3,มาม่า,น้ำพริก,ปลากระป๋อง 160.น.ส.อามัล โตะนุ จ.นราธิวาส มาม่า,น้ำมัน,น้ำพริก 161.น.ส.กัลยาณี พัฒบุตร กทม. คาเนชั่น สูตร 3,มาม่า 162.นางนาต้า นิโรจน์รัมย์ จ.บุรีรัมย์ คาเนชั่น สูตร 3,มาม่า 163.น.ส.พัลลภา เจริญสุข จ.ปทุมธานี คาเนชั่นสูตร 3 (3ชุด) 164.นายธีระยุทธ กันทาพันธ์ จ.สมุทรปราการ คาเนชั่น สูตร 3 (2ชุด) 165.น.ส.ไพรินทร์ สามารถ จ.จันทบุรี คาเนชั่น สูตร 3,มาม่า 166.น.ส.รุสมีนี เจ๊ะนะ จ.สงขลา คาเนชั่น สูตร 3 (2ชุด) 167.น.ส.อุไร ศรีหิรัญ กทม. คาเนชั่น สูตร 3, มาม่า 168.น.ส.สุมินตรา นิเลาะ จ.ปัตตานี คาเนชั่น สูตร 3,มาม่า 169.น.ส.อริสา พรมประสิทธิ์ จ.ชลบุรี คาเนชั่น สูตร 3 170.น.ส.เกวลี พรมประสิทธิ์ จ.ราชบุรี คาเนชั่น สูตร 3 171.น.ส.ณัฐนิชา บุตรโล้ง จ.พังงา คาเนชั่น สูตร 3 172.น.ส.สุกัญญา อ่องละออ จ.นครสวรรค์ คาเนชั่น สูตร 3 173.นางจันทรา จิตรจันทร์ จ.อุบลราชธานี คาเนชั่น สูตร 3 174.นายภาสกร แก้วดี จ.มุกดาหาร คาเนชั่น สูตร 3 175.น.ส.กนกวรรณ ลิ่มเครือ จ.ภูเก็ต เอส 26 สูตร 3 176.น.ส.กาญจนา แดงบางยาง จ.ราชบุรี เอส 26 สูตร 3 177.นางนฤมล พลอำนวย จ.กาญจนบุรี คาเนชั่น สูตร 3 178.นายครอง ยั่งยืน จ.น่าน คาเนชั่น สูตร 3 179.นางเสนอ ขุนสงคราม จ.ประจวบบุรี คาเนชั่น สูตร 3 180.น.ส.เกษศิรินทร์ ทองน้อย จ.ราชบุรี เอส 26 สูตร 3

ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page