top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

“ปวีณา” บรรยายให้ความรู้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 500 คนจากทั่วประเทศ

จ.ปทุมธานี “ปวีณา” บรรยายให้ความรู้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 500 คนจากทั่วประเทศ ในโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566จ.ปทุมธานี วันที่ 14 พ.ย.66 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ได้รับเชิญจาก นายสิทธิชัย เทพภูษา อธิการวิทยาลัยการปกครอง ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการปกครอง ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชา “การคุ้มครองดูแลเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส” ในเรื่องปัญหาสังคมปัจจุบัน กับการมีส่วนร่วมบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อช่วยเหลือสังคม ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566 จำนวน 500 คนจากทั่วประเทศ ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครองชั้น 2 วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page