top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

รายงานการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 หลายจังหวัด ประจำวันที่ 4 มิ.ย.63

รายงานการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 หลายจังหวัด ประจำวันที่ 4 มิ.ย.63

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย.63 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาฯ เร่งทำงานรวบรวมรายชื่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ร้องทุกข์มายังมูลนิธิปวีณาฯ ขอสิ่งของจำเป็น ข้าวสาร อาหารแห้ง นม และแพมเพิส เพื่อส่งให้กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อส่งความช่วยเหลือไปให้ทั่วถึง สำหรับกรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้ประสานขอสิ่งของ เช่น นมผง แพมเพิส ข้าวสาร อาหารแห้ง กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ได้รับการบูรณาการร่วมมืออย่างดียิ่ง

วันนี้พัฒนาสังคมฯ และบ้านพักเด็กฯ หลายจังหวัดได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเคสที่ขอความช่วยเหลือมายังมูลนิธิปวีณาฯ อาทิ 1.นครพนม พมจ.แสงดาว อารีย์, หน.ปฏิญญา คงอาวุธ (บพด.นครพนม) 2.สระบุรี พมจ.น้ำค้าง คันธรักษ์, หน.สุศิษฏา ศุภศิลป์ (บพด.สระบุรี) 3.หนองคาย พมจ.บรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ, หน.ชนันนัทธ์ ธนภัทร์จิระโชติ (บพด.หนองคาย) 4.นครสวรรค์ พมจ.ศรีสึดา เถาเมืองใจ, หน.สมหมาย เฉลิมมุข (บพด.นครสวรรค์) 5.ชัยนาท พมจ.ดรุณี มนัสวานิช, หน.ภัทรา อารีย์ (บพด.ชัยนาท) และ 6.พิจิตร พมจ.ศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร, หน.จีราวัฒน์ จันทร์หอม (บพด.พิจิตร) 7.ภูเก็ต พมจ.กิตติ อินทรกูล, หน.อัจฉรา สุระกุล (บพด.ภูเก็ต) 8.พะเยา พมจ.จิตติมา กรีอารี หน.อัญชัญ หวังระบอบ (บพด.พะเยา) 9.กำแพงเพชร พมจ.อรัญญา สีหมอก, หน.ชมนภัส คงสัมฤทธิ์ (บพด.กำแพงเพชร) 10.จันทบุรี พมจ.พัฒนคมน์ ภู่ประเสริฐ, หน.วีรวัลย์ กรมสุริยศักดิ์ (บพด.ตันทบุรี) พร้อมมอบนมผง แพมเพิส ข้าวสาร อาหารแห้ง เงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และให้กำลังใจครอบครัวในการดำรงชีวิตต่อไป.
ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page