top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีเป็น 1 ใน 28 องค์กรที่ได้รับเชิญเข้าร่วมลงนาม โดย นางปวีณา หงสกุล

วันที่ 17 ก.ย.64 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ร่วมกับ 28 หน่วยงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงาน


มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีเป็น 1 ใน 28 องค์กรที่ได้รับเชิญเข้าร่วมลงนาม โดย นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในครั้งนี้


สำหรับหน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อนหญิง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาค และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ร่วมกับ 28 หน่วยงาน เพื่อได้บูรณาการทำงานร่วมกันให้เป็นรูปธรรม จากสถิติมูลนิธิปวีณาฯ ปี 2563 มูลนิธิรับเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้นจำนวน 10,224 ราย เรื่องความรุนแรงในครอบครัวสูงสุดถึง 1,172 ราย ร้องทุกข์ ข่มขืน 566 ราย /ทำร้ายร่างกาย 801 ราย /ยาเสพติด 206 ราย ส่งผลให้ความรุนแรงในครอบครัวนับวันทวีคูณยิ่งขึ้น หากทุกหน่วยงานภาค เอกชน ประชาชนได้ร่วมมือกันป้องกัน แก้ไข ปราบปราม คุ้มครองผู้ถูกกระทำอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ปัญหานี้ก็จะลดน้อยลงในที่สุด

มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ขอขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเฉพาะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัด รวมทั้งบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร, OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ที่ได้ร่วมทำงานกับมูลนิธิปวีณาฯ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง จึงขอชื่นชม มา ณ โอกาสนี้

ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

댓글


bottom of page