top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

รายงานการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 หลายจังหวัด ประจำวันที่ 20 พ.ค.63

รายงานการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 หลายจังหวัด ประจำวันที่ 20 พ.ค.63

วันพุธที่ 20 พ.ค.63 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาฯ เร่งทำงานรวบรวมรายชื่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ร้องทุกข์มายังมูลนิธิปวีณาฯ ขอสิ่งของจำเป็น ข้าวสาร อาหารแห้ง นม และแพมเพิส เพื่อส่งให้กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อส่งความช่วยเหลือไปให้ทั่วถึง สำหรับกรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้ประสานขอสิ่งของ เช่น นมผง แพมเพิส ข้าวสาร อาหารแห้ง กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ได้รับการบูรณาการร่วมมืออย่างดียิ่ง

วันนี้พัฒนาสังคมฯ และบ้านพักเด็กฯ หลายจังหวัดได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเคสที่ขอความช่วยเหลือมายังมูลนิธิปวีณาฯ อาทิ 1.พิษณุโลก พมจ.ปัทมา อินทร์ชู, หน.อัญชรินทร์ กลิ่นศิริ (บพด.พิษณุโลก) 2.สุพรรณบุรี พมจ.บุษยาฏฐ์ มนต์คล้ำ, หน.อุรัยวรรณ แสงแก้ว (บพด.สุพรรณบุรี) 3.ยะลา พมจ.สุภาพร วุฒิศาสตร์, หน.เสาวนีย์ ทองธรรมชาติ (บพด.ยะลา) 4.สระบุรี พมจ.น้ำค้าง คันธรักษ์, หน.สุศิษฎา ศุภศิลป์ (บพด.สระบุรี) 5.พัทลุง พมจ.สุชาติ แสงพรม, หน.ธีรวัจน์ จุลนวน (บพด.พัทลุง) 6.สงขลา พมจ.คอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ, หน.ชมฤดี นาทะศิริ (บพด.สงขลา) 7.อุดรธานี พมจ.สิริวิมล ภู่หริย์วงศ์สุข, หน.เยาวพรรณ แช่มพุดซา (บพด.อุดรธานี) 8.ปทุมธานี พมจ.เบญจมาศ สมศรี, หน.พิทักษ์ บุญฤทธิ์ (บพด.ปทุมธานี) 9.ประจวบคีรีขันธ์ พมจ.โอภาศ ศรีฉันทะมิตร, หน.ไพศาล แต้มช่วย (บพด.ประจวบคีรีขันธ์) 10.น่าน พมจ.ธีรพนธ์ วงศ์สิทธิ์, หน.ณรงวิทย์ ไผ่ผาด (บพด.น่าน) 11.ชัยภูมิ พมจ.วิศิษฐ์ ผลดก, หน.อนันธนวิชญ์ อนุศาสนัน (บพด.ชัยภูมิ) 12.อุตรดิตถ์ พมจ.จิตติมา กรีอารี หน.อินปัน รบชนะ (บพด.อุตรดิตถ์) พร้อมมอบนมผง แพมเพิส ข้าวสาร อาหารแห้ง เงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และให้กำลังใจครอบครัวในการดำรงชีวิตต่อไป.


<

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page